Volilni zbor članstva AK ALC Lesce

Ker je leto spet naokrog, je čas, da se člani AK ALC Lesce v skladu s Statutom Aerokluba AK ALC Lesce zberemo na rednem letnem občnem zboru, ki je tokrat tudi volilni. Zato je množična udeležba še bolj pomembna. Zbor članov AK ALC Lesce bo v petek, 24. marca 2024 ob 18. uri na znanem mestu, v dvorani Srednje gostinske in turistične šole v Radovljici, Kranjska cesta 24.

Predlog dnevnega reda:
1. Izvolitev delovnega predsedstva zbora članov, verifikacijske komisije, zapisnikarja in overovateljev zapisnika;
2. Zaključni račun za 2022 in finančni plan za 2023
3. Poročilo o delu za 2022 in plan dela za 2023
4. Poročilo disciplinske komisije
5. Poročilo nadzornega odbora
6. Volitve predsednika Aerokluba, članov Upravnega odbora, Nadzornega odbora in Disciplinske komisije, ki jim je potekel mandat; izvolitev kandidacijske in volilne komisije, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika.
7. Razno